دیوارنگاره | «عزت برای امنیت»

دیوارنگاره | «عزت برای امنیت»

خشم بر خصم و مِهر بر میهن / این چنین خانه‌ات شود ایمن

بیشتر بخوانید