پوستر | «از آسمان غمی فرو آمد»

پوستر | «از آسمان غمی فرو آمد»

به یاد درگذشتگان پرواز ۷۵۲ اوکراین که مظلومانه به شهادت رسیدند...

بیشتر بخوانید